Časté chyby v testech 361/2000Sb jízda vozidly

Popis stránky *
• Zákon č. 361/2000Sb Jízda vozidly - chytáky
• Nejčastější chyby v testech z pravidel zákonu 361/2000Sb. Jízda vozidly.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Nejčastější chyby v testech z pravidel zákonu 361/2000Sb. Jízda vozidly.

Řidič nesmí zastavit a stát mimo jiné:
Na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou na pozemní komunikaci.

Na pozemní komunikaci o třech jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič přejíždět z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu jen:
Tehdy, neohrozí-li řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu.

Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu:
Řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu.

Tramvaj zastavila v zastávce bez nástupního ostrůvku. Řidič jiného vozidla jedoucího za touto tramvají musí:
Zastavit vozidlo. Pokračovat v jízdě smí teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují.

Na dálnici je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:
Jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice nebo ze silnice pro motorová vozidla; vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici nebo silnici pro motorová vozidla opustit.

Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:
neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Řidič musí také dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci:
Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci a při vjíždění z účelové pozemní komunikace, ze stezky pro cyklisty anebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet řidič rychlostí:
50 km/h-1

Nesvítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí řidič ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí:
Nejvýše 30 km/h-1

Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací jízdní pruh:
Je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu.

Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí:
V pravém jízdním pruhu; v ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Dávat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla:
Je dovoleno pouze mimo obec.

Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní komunikace nebo od chodníku:
Musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Při zastavení vozidla před železničním přejezdem:
Nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče v protisměru.

Řidiči je na dálnici a na silnici pro motorová vozidla zakázáno také:
Otáčení, couvání a vjíždění na střední dělicí pás včetně míst, kde je pás přerušen.

Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič:
Rychlostí nejvýše 50 km.h-1

Dojde-li během jízdy na dálnici na vozidle nebo nákladu k závadě, pro kterou nelze dosáhnout na rovině rychlosti nejméně 80 km/h, musí řidič:
Opustit dálnici na nejbližším výjezdu.

Může řidič motorového vozidla předjíždět bezprostředně před přechodem pro chodce, pokud dává znamení o změně směru jízdy?
Ne

Na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem smí řidič couvat:
Pouze tehdy, jestliže je to nezbytně nutné, například k vyjetí z řady stojících vozidel.

Při couvání řidič nesmí také:
ohrozit jiné účastníky silničního provozu na pozemní komunikaci.

Na křižovatce, kde není dopravními značkami rozlišena přednost v jízdě, řidič musí dát přednost v jízdě mimo jiné:
Vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo:
Vyhýbají se vlevo (jejich vozidla se míjejí pravými boky).

Řidič nesmí předjíždět mimo jiné:
na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi.

Při odbočování řidič nesmí mimo jiné:
Ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti.

Autobus s označením "Označení autobusu přepravujícího děti" zastavil v označené zastávce. Řidič vozidla, které jede za ním mimo jiné:
Je povinen zastavit vozidlo za tímto autobusem a pokračovat v jízdě může až po odjezdu autobusu ze zastávky.

Řidič nesmí zastavit a stát mimo jiné:
Na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.

V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě:
Kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

Znamení o změně směru jízdy paží se dává:
Jen před započetím jízdního úkonu.

Je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, znamená to, že řidič:
Nesmí vjíždět na železniční přejezd.

Řidič smí jet jen takovou rychlostí:
Aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

Řidič nesmí předjíždět na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí:
Na hlavní pozemní komunikaci.

Ustanovení o provozu na dálnici platí:
Pro dálnici a silnici pro motorová vozidla.

Před železničním přejezdem mimo jiné:
Si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Na jednosměrné pozemní komunikaci smí řidič zastavit a stát:
Vpravo i vlevo.


Více na https://portal.gov.cz/app/zakony/
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet