Časté chyby v testech 361/2000Sb pojmy a povinnosti

Popis stránky *
• Autoškola - jak znáte pojmy ze sbírky zákonů 361/2000Sb
• Nejčastější chyby v testech ze zákonu 361/2000Sb. Pojmy: křižovatka, zastavení, zastavení vozidla, krajnice, stání, přednost atd.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Nejčastější chyby v testech ze zákonu 361/2000Sb. Pojmy: křižovatka, zastavení, zastavení vozidla, krajnice, stání, přednost atd.

"Zastavit vozidlo" znamená:
přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče

Vztahují se na osobu vedoucí po pozemní komunikaci psa povinnosti průvodce vedených zvířat?
Ne

"Stát" znamená:
uvést vozidlo do klidu nad dobu povolenou pro zastavení

"Zastavit" znamená:
uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.

"Krajnice":
je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace, skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části.

"Nesmět omezit"
znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo.

"Nesmět ohrozit" znamená:
povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.

"Křižovatka"
je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci.

"Řidič" je:
ten, kdo řídí motorové nebo nemotorové vozidlo a nebo tramvaj.

"Průběžný pruh"
je jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů

Vztahuje se na řidiče tramvaje povinnost zastavit vozidlo pře přechodem pro chodce, pokud by ohrozil nebo omezil chodce, který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce?
Ne

Nemotorové vozidlo je:
Přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo.

Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla mimo jiné:
Osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.

Řidič motorového vozidla je povinen podrobit vozidlo kontrole největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy na výzvu:
Policisty nebo celníka.
(§ 2 Vymezení základních pojmů (9) Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo kontrole největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy.)

Řidič nesmí ohrozit chodce mimo jiné:
přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení a couvání.

Motorové vozidlo
je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus.

Chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce:
řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.

Provozovatel vozidla je:
Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování vozidla vlastním jménem.

"Dát přednost v jízdě" je:
Povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.

Který řidič nesmí kouřit během jízdy?
(motocyklista, i cyklista, řidič hromadné dopravy, řidič vozidla s právem přednosti atd.)

Chodec
je i osoba, která vede psa; dále také osoba která se pohybuje na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení.
§ 2 Vymezení základních pojmů j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně

Je vojenský policista oprávněn k řízení provozu na pozemních komunikacích?
ANO


Více na https://portal.gov.cz/app/zakony/
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet